វីសា

វីសាគឺជាប្រភេទបង់ប្រាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតលើលោក ហើយក៏ដូចគ្នានៅអនឡាញកាស៊ីណូផងដែរ។ ទំព័រនេះរៀបរាប់ពីអនឡាញកាស៊ីណូដែលទទួលវីសាជាវិធីបង់ប្រាក់។

អនឡាញកាស៊ីណូល្បីៗដែលប្រើវីសា

អនឡាញកាស៊ីណូវីសាពត៌មានបន្ថែម

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមទេ? ចូលទៅlinkខាងក្រោមសំរាប់ពត៌មានលម្អិតនិងពត៌មានបន្ថែម usa.visa.com.

បាទ!ចាស! ខ្ញុំចង់ដឹងពីរង្វាន់បន្ថែម ប្រូម៉ូសិន និងពត៌មានពិសេសៗ។

SUBSCRIBE