ម៉ាស្ទើរកាត

ម៉ាស្ទើរកាតជាវិធីបង់ប្រាក់ដែលនិយមជុំវិញពិភពលោកហើយវាក៏ត្រូវបាននិយមប្រើក្នុងអនឡាញកាស៊ីណូផងដែរដែលទទួលបង់ប្រាក់តាមម៉ាស្ទើរកាត។

ម៉ាស្ទើរកាតអនឡាញកាស៊ីណូដែលឈានមុខ

ម៉ាស្ទើរកាតអនឡាញកាស៊ីណូពត៌មានបន្ថែម

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមទេ? ចូលទៅlinkខាងក្រោមសំរាប់ពត៌មានលម្អិតនិងពត៌មានបន្ថែម mastercard.com.

បាទ!ចាស! ខ្ញុំចង់ដឹងពីរង្វាន់បន្ថែម ប្រូម៉ូសិន និងពត៌មានពិសេសៗ។

SUBSCRIBE