ព្រឹត្តិប័ត្រពត៌មាន

របាយការណ៍ព្រឹត្តិប័ត្រពត៌មានកាស៊ីណូអនឡាញ-តែងតែនៅផ្តល់ពត៌មានជានិច្ច!

  • ទទួលយកប្រាក់បន្ថែមកាស៊ីណូដែលដាក់ទៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នកជាស្រេចជារៀងរាល់សប្តាហ៍!
  • ជាមនុស្សដំបូងដែលដឹងអំពីការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់កាស៊ីណូ ទទួលបានប្រាក់បន្ថែមដោយមិនបាច់ធ្វើការដាក់ប្រាក់ បង្វិលកងឥតគិតថ្លៃ ការប្រកួតប្រជែងពិសេស និងសាច់ប្រាក់
  • បង្វិលកងឥតគិតថ្លៃ គូប៉ុុនរាល់សប្តាហ៍ និងប្រាក់បន្ថែមពិសេសនឹងត្រូវបានបញ្ជូនចូលក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

 

ដូច្នេះសាប់ស្រ្កែប(subcribe)ទៅរបាយការណ៍ព្រឹត្តិប័ត្រពត៌មានអនឡាញកាស៊ីណូឥឡូវនេះដើម្បីដឹងនូវអ្វីៗដែលថ្មី!