កាស៊ីណូហ្គេមឥតគិតថ្លៃ

ទទួលយកអារម្មណ៍ពីហ្គេមមុនពេលអ្នកលេងលុយពិត ជាមួយនឹងអនឡាញកាស៊ីណូហ្គេមឥតគិតថ្លៃដូចជាវីដេអូប៉ូគឺ វីដេអូស្លុត ប្លេកជែក បាការ៉ាត់ រូឡែត ប៉ូគឺ និងច្រើនទៀត


Classic Blackjack

Classic Blackjack

Insurance available; Surrender not available

លេងឥឡូវនេះ
Big Five Blackjack

Big Five Blackjack

Min 1; Max 200; Dealer Must Hit Soft 17; 5 decks; No peek

លេងឥឡូវនេះ
Blackjack Surrender

Blackjack Surrender

Min $1; Max $100; 'Surrender' your hand after the first two cards have been dealt and keep half your stake.

លេងឥឡូវនេះ

Multi Hand 3 Card Poker Gold

Multi Hand 3 Card Poker Gold

Dealer Plays With Queen High or Higher

លេងឥឡូវនេះ
Oasis Poker

Oasis Poker

Dealer Qualifies With Ace/King or Higher

លេងឥឡូវនេះ
Five Draw Poker

Five Draw Poker

Five Draw Poker Multi Hand Video Poker

លេងឥឡូវនេះ
Double Double Bonus

Double Double Bonus

Double Double Bonus Video Poker

លេងឥឡូវនេះ

បាទ!ចាស! ខ្ញុំចង់ដឹងពីរង្វាន់បន្ថែម ប្រូម៉ូសិន និងពត៌មានពិសេសៗ។

SUBSCRIBE