អនឡាញប្លេកជែកឥតគិតថ្លៃ

អនឡាញប្លេកជែកឥតគិតថ្លៃ

លេងអនឡាញប្លេកជែកឥតគិតថ្លៃជាមួយគ្នានឹងក្លាសិក២១ហ្គេមប្លេកជែកនិង ប្រភេទផ្សេងទៀតដូចជា pontoonនិង blackjack switch។ សំលៀងជំនាញនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកជាមួយនឹងហ្គេមប្លេកជែកឥតគិតថ្លៃមុនពេលចាប់ផ្តើមលេងលុយពិត។

លេងប្លេកជែកឥតគិតថ្លៃ

Classic Blackjack

Classic Blackjack

Insurance available; Surrender not available

លេងឥឡូវនេះ
Big Five Blackjack

Big Five Blackjack

Min 1; Max 200; Dealer Must Hit Soft 17; 5 decks; No peek

លេងឥឡូវនេះ
Blackjack Surrender

Blackjack Surrender

Min $1; Max $100; 'Surrender' your hand after the first two cards have been dealt and keep half your stake.

លេងឥឡូវនេះ

Blackjack Switch

Blackjack Switch

Min $1; Max $100; 6 Decks Las Vegas Rules

លេងឥឡូវនេះ
Double Exposure Blackjack

Double Exposure Blackjack

Min 1; Max 200; Dealer cards dealt face up

លេងឥឡូវនេះ

High Streak Blackjack

High Streak Blackjack

2 decks; Side bet on multiple wins in a row

លេងឥឡូវនេះ
Pirate 21

Pirate 21

Min 1; Max 100; 3 simultaneous hands of blackjack

លេងឥឡូវនេះ

មើលផងដែរ

បាទ!ចាស! ខ្ញុំចង់ដឹងពីរង្វាន់បន្ថែម ប្រូម៉ូសិន និងពត៌មានពិសេសៗ។

SUBSCRIBE