កាស៊ីណូហ្គេមឥតគិតថ្លៃ

ទទួលយកអារម្មណ៍ពីហ្គេមមុនពេលអ្នកលេងលុយពិត ជាមួយនឹងអនឡាញកាស៊ីណូហ្គេមឥតគិតថ្លៃដូចជាវីដេអូប៉ូគឺ វីដេអូស្លុត ប្លេកជែក បាការ៉ាត់ រូឡែត ប៉ូគឺ និងច្រើនទៀត


Big Five Blackjack

Big Five Blackjack

Min 1; Max 200; Dealer Must Hit Soft 17; 5 decks; No peek

ការសាកល្បង លេងឥឡូវនេះ
Blackjack Surrender

Blackjack Surrender

Min $1; Max $100; 'Surrender' your hand after the first two cards have been dealt and keep half your stake.

ការសាកល្បង លេងឥឡូវនេះ


បាទ!ចាស! ខ្ញុំចង់ដឹងពីរង្វាន់បន្ថែម ប្រូម៉ូសិន និងពត៌មានពិសេសៗ។

SUBSCRIBE