អនឡាញប្លេកជែកឥតគិតថ្លៃ

អនឡាញប្លេកជែកឥតគិតថ្លៃ

លេងអនឡាញប្លេកជែកឥតគិតថ្លៃជាមួយគ្នានឹងក្លាសិក២១ហ្គេមប្លេកជែកនិង ប្រភេទផ្សេងទៀតដូចជា pontoonនិង blackjack switch។ សំលៀងជំនាញនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកជាមួយនឹងហ្គេមប្លេកជែកឥតគិតថ្លៃមុនពេលចាប់ផ្តើមលេងលុយពិត។

លេងប្លេកជែកឥតគិតថ្លៃ

Big Five Blackjack

Big Five Blackjack

Min 1; Max 200; Dealer Must Hit Soft 17; 5 decks; No peek

ការសាកល្បង លេងឥឡូវនេះ
Blackjack Surrender

Blackjack Surrender

Min $1; Max $100; 'Surrender' your hand after the first two cards have been dealt and keep half your stake.

ការសាកល្បង លេងឥឡូវនេះមើលផងដែរ

បាទ!ចាស! ខ្ញុំចង់ដឹងពីរង្វាន់បន្ថែម ប្រូម៉ូសិន និងពត៌មានពិសេសៗ។

SUBSCRIBE